Τυπογραφική Ορολογία

πηγή: www.hegrade.gr
link: http://hegrade.gr/viewtopic.php?t=475&highlight=%EF%F1%EF%EB%EF%E3%E9%E1

apex = κορυφή
arm = βραχίονας
ascender = υπέρστιχο, ανωφερές
ascender line = γραμμή υπερστίχων
bar = δοκός, ράβδος / γραμμή
baseline = γραμμή βάσης
beard = γένι
bowl = λοβός, κυρτό μέρος
bracket = αγκώνας
counter = κοίλο
cross bar = οριζόντια δοκός, τέμνουσα ράβδος / γραμμή
crotch = διχάλα
descender = υπόστιχο
descender line = γραμμή υποστίχων, κατωφερές
ear = αυτί
finial = διακοσμητική απόληξη
foot = βάση, πέλτα
hair line = μίσχος, ίνα, νηματοειδής κοντυλιά
head = κεφαλή
hooked terminal = αγκιστροειδής απόληξη, τσιγκέλι, άγκιστρο
inlined = εγχάρακτα
italics = πλάγια
junction= σημείο ένωσης, διακλάδωση
kerning = διαστοιχείωση, διαγραμμάτωση
kerning pairs = Ζεύγη διαστοιχείωσης
leading = διάστιχο
ligature = σύμπλεγμα, λιγατούρες, συνενώσεις
loop = κουλούρα, κούρμπα, κοιλότητα
main stem ή main stroke = κύριο στέλεχος
nick = εντομή (αλλά και οδηγός)
oblique = ψευδοπλάγια
pear shaped terminal = αχλαδοειδής (αλλά και δακρυοειδής) απόληξη
sans serif = χωρίς ακρέμονες, χωρίς πατούρες
serif = ακρέμονας, σέριφ, πατούρα

bracketed serif = κυρτός / καμπύλος / κύλος ακρέμων
hairline serif = ινωειδής ακρέμων
wedge serif = σφηνοειδείς ακρεμόνες/σέριφ/πατούρες
slab serif = πλινθοειδείς ακρεμόνες, τετράγωνο σέριφ/πατούρα
straight serif = ίσιος ακρέμων

shoulder = ώμος
slab serif = τετράγωνος ακρέμονας
small caps = καπιταλάκια, μικρά κεφαλαία
stem = στέλεχος, κορμός
stress = έμφαση (διαγώνια, κάθετη)
swash (caps or letters) = κυματοειδή (κεφαλαία ή γράμματα)
spur = ακίδα
stem = στέλεχος
stress = έμφαση
terminal = απόληξη
tracking = αραίωση
wedge serif = σφηνοειδής ακρέμονας
x-height = ύψος-κ, οφθαλμός/μάτι